• ปฏิทินกิจกรรม

  เมษายน  2021
  วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30  
 • มี.ค.
  09

  EB2 ข้อ1.1ข้อมูลผู้บริหาร1

  EB2 ข้อ1.2นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุ

  EB2 ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

  EB2 ข้อ 1.4 บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

  EB2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  EB 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

  EB 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

  EB2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  EB2 ข้อ1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  EB 2 ข้อ 1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  EB 2 ข้อ 1.11 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

  EB 2 ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

  EB2. ข้อ1.13 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

  EB 2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟิกฯ

  EB2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of conduct)

  EB 2 ข้อ 2 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุ

  EB 2 ข้อ 3 แผน คปสอ

  EB2ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่

  EB2 ข้อ5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

  EB2 ข้อ 6 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนประพฤมิชอบ

  EB2 ข้อ7 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการปฏฺบัติงาน

  EB2ข้อ8 รายงานเรื่องร้องทุกข์การทุจริตของ จนท

  EB 2 ข้อ 9.1ผลวิเคราะห์การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บ้านหลวง

  EB 2ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ 2564

  EB2ข้อ9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้

  9.4_ประกาศสป.

  EB2ข้อ9.5 แบบ สขร 64 ธ.ค. 2563 (ไตรมาส 2)

  EB2 ข้อ10 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้น การปฏิบัต

  EB2ข้อ 11คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก ขั้นตอนให

  EB2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  มี.ค.
  08

  ธ.ค.
  21
   

  ธ.ค.
  21

  ธ.ค.
  14