มี.ค.
09

EB2 ข้อ1.1ข้อมูลผู้บริหาร1

EB2 ข้อ1.2นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุ

EB2 ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

EB2 ข้อ 1.4 บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

EB2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

EB 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

EB 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

EB2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

EB2 ข้อ1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB 2 ข้อ 1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

EB 2 ข้อ 1.11 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

EB 2 ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

EB2. ข้อ1.13 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

EB 2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟิกฯ

EB2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of conduct)

EB 2 ข้อ 2 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุ

EB 2 ข้อ 3 แผน คปสอ

EB2ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่

EB2 ข้อ5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

EB2 ข้อ 6 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนประพฤมิชอบ

EB2 ข้อ7 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการปฏฺบัติงาน

EB2ข้อ8 รายงานเรื่องร้องทุกข์การทุจริตของ จนท

EB 2 ข้อ 9.1ผลวิเคราะห์การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บ้านหลวง

EB 2ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ 2564

EB2ข้อ9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้

9.4_ประกาศสป.

EB2ข้อ9.5 แบบ สขร 64 ธ.ค. 2563 (ไตรมาส 2)

EB2 ข้อ10 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้น การปฏิบัต

EB2ข้อ 11คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก ขั้นตอนให

EB2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Add reply