มี.ค.
16

สิ้นสุด ก.พ.63 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนิน    EB2 ข้อ3.1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไม่ได้ร  ข้อ3.2 สิ้นสุด ก.พ. 63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1) สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) 2) ประกาศสป. แนวทางการตรวจสอบบุคลากร 3) Consent form (ไม่เกิน 100,000 บาท) 4) Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท) EB2 ข้อ3.1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไม่ได้ร ข้อ3.2 สิ้นสุด ก.พ. 63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง1-2 บันทึกข้อความ EB2 ข้อ3.3.3 บันทึกข้อความ EB2 ข้อ3.3.4 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ EB2 ข้อ 3.1.1,3.1.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 2 ข้อ 2.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 2 ข้อ 3.3.1 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ 63

Add reply