มี.ค.
12

EB 13.3 หนังสือแจ้งเวียน

EB 13.4 บันทึกข้อรับทราบการกำกับ ติดตาม และรายงานสนุปผล

EB 13.5 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็ป

EB13.2.1 มาตรการป้องกันการับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

EB13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

EB13.2.6 มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน

EB13.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

EB13.2.6 มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน

EB13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

EB13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 13.5 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็ป

EB 13.4 บันทึกข้อรับทราบการกำกับ ติดตาม และรายงานสนุปผล

EB 13.3 หนังสือแจ้งเวียน

EB 13.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

EB 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

Add reply