มิ.ย.
16

EB 9 ข้อ7.5แบบ สขร 1EB9 ข้อ 1  ผู้บริหารหน่วยงาน  EB9 ข้อ 1.4  EB9 ข้อ 1.9  EB9 ข้อ 4   EB1.2นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุ1.4อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน1.5วิสัยทัศน์ค่านิยม สสอ1.7ประมวลจิยธรรมข้าราชการ1.8ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป1.11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขf5 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียนEB 9ข้อ7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563EB9 ข้อ 7 แผนวิเคราะห์การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บ้านหลวงEB9 ข้อ1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHEB9 ข้อ1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม มาตรฐานจริยธรรม(แนวนอน)EB9 ข้อ3แผนและการติดตามLink แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์Print Screenค่านิยม (แนวปฏิบัติสู่) MOPHแผนยุทธศาสตร์ชาติวิสัยทัศ พันธกิจ ค่านิยม MOPH9 ข้อ 8.1 EB9 ข้อ 8.3 EB9 ข้อ1.8 EB9 ข้อ1.10  EB9 ข้อ3.1 EB9 ข้อ8.2 EB9ข้อ 8 EB9ข้อ1.5 EB9ข้อ1.7

Add reply