มิ.ย.
11

EB 25 ข้อ 7  EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน EB 25 ข้อ 3.1 หนังสือเชิญประชุม EB 25 ข้อ 5 EB 25 ข้อ2.1 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ EB 25 ข้อ2.2 EB25 ข้อ1 EB25 ข้อ 3 EB25 ข้อ 6 บันทึกอนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ฯ EB25ข้อ 4.1       EB 25 ข้อ 1 บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน           EB 25 ข้อ 5รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2      EB25 ข้อ 6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

Add reply