มี.ค.
19

EB 16 ข้อ  5.1.1EB 16 ข้อ  5.1.2EB 16 ข้อ 5.1.3  EB 16 ข้อ 5.1.4   16.ข้อ7บันทึกข้อความรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน   EB16   EB16 ข้อ 3คู่มือร้องเรียน      EB16 ข้อ 4 กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์                 EB16 ข้อ 5 หนังสือราชการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน      EB16 ข้อ1มีคำสั่งมอบหมายงานหรือเจ้าหน้าที่มีหน้า EB16 ข้อ2มีคำสั่งมอบหมายงานหรือเจ้าหน้าที่มีหน้า       EBข้อ 16 ข้อ 8 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์EB 16 ข้อ 5.1EB 16 ข้อ 5.2EB 16 ข้อ 5.4EB 16 ข้อ 5.5EB16 ข้อ 5.3คู่มือการจัดการร้องเรียนฯ

Add reply