Archive for the ‘ITA’ Category

มี.ค.
13

EB18 1 รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริต

EB 18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ

EB 18.2.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินการชมรม

EB18 1 รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริต รูปเล่ม

EB18 1.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการ

EB18 1.3ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB18 2.2 หนังสือเสนอผู้

EB18.2.1 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ (แบบฟอร์ม2)บริหาร

EB18.2.1 การติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์ม 3)

EB18.2.3 ขึ้นเวป