Archive for the ‘ข่าวสาร’ Category

ก.ย.
23

วันที่  22 กันยายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จัดการเลือกตั้งประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง คนใหม่ โดยมี นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธี มีผู้สมัครเลือกตั้งทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยประธาน อสม.อำเภอบ้านหลวงคนใหม่ คือ “นายบุญทรง มงคล” ซึ่งจะมีวาระครบกำหนด 4 ปี  เริ่มตั้งแต่ ปี พศ.2559-2562 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านหลวงทั้งหมด ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ                  11225251_10200956224585992_8035807082550818443_n 11934939_10200956223745971_1360517539093675630_n 12002309_10200956224425988_6998266019592575447_n 12004041_10200956226866049_3696776187694232998_n 12009555_10200956221785922_5607680321372506349_n 12011278_10200956220185882_305954877263103162_n 12020008_10200956229786122_9156208143997833646_n 12033042_10200956220545891_7793410923244789387_n 12036597_10200956220065879_1284483434448882571_n 12039245_10200956222745946_713273635461767826_n 12042761_10200956225706020_2179120491025218049_n 12046732_10200956222105930_3051828075349101300_n 12049236_10200956229066104_8731868914283845256_n

มิ.ย.
26

วันที่ 25 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยทีม สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เยี่ยมสำรวจเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอบูรณาการกับอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง(DHS-DC) คปสอ.บ้านหลวง ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งทีมประเมินได้เน้นถึงเรื่อง ระบบส่งต่อกลุ่มเสี่ยงสู่ รพสต.และชุมชน จุดคัดกรอง การแยกโซน แนวทางการจัดบริการของโรคไข้เลือดออก เมอร์ส ระบบหรือศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC จาก รพ.สู่ รพสต. ถึงชุมชน ระบบสนับสนุนทีมหมอครอบครัวใน รพแม่ข่าย ระบบยาสู่ รพสต และระบบสนับสนุน แนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อ ท้ังนี้ได้ลงเยี่ยม รพสต.บ้านฟ้า รพสต.สวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฟ้า

11667448_10200666895552947_78767990752305048_n 11667251_10200666898673025_3269369127932298134_n 11659406_10200666894792928_2243554184570065234_n 11659234_10200666875072435_6251042253914681982_n 11541922_10200666874712426_6108771221559310737_n 11541908_10200666894512921_2770379006184199449_n 11537702_10200666870592323_763669087002193217_n 11412203_10200666877872505_5274939443012185673_n 11350458_10200666896072960_5186577321832167125_n 11214054_10200666896672975_2562205566401297235_n 11140044_10200666872512371_528708326629341601_n 11052872_10200666874112411_2948211883869482491_n 11040401_10200666871592348_6148726740855461966_n 11031501_10200666876112461_321814233096010385_n 11027941_10200666898113011_4773331043117967073_n 10989186_10200666877712501_5729611258769928672_n 10400038_10200666873512396_3527586776457507191_n 10400003_10200666875352442_4120223979476301195_n 1901331_10200666872872380_6187573461049904653_n 1896973_10200666899513046_7006942914017861691_n 1511044_10200666875752452_7732014517168032251_n 18607_10200666897072985_7646258788234137401_n

มิ.ย.
19

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. นพ.อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศเขต 1 พร้อมด้วยคณะนิเทศ นิเทศผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2(8 เดือน) คปสอ.บ้านหลวง พร้อมกับลงเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

IMG_0414 IMG_0415 IMG_0416 IMG_0429 IMG_0451 IMG_0453 IMG_0455 IMG_0457 IMG_0460 IMG_0467 IMG_0468 S__21397506 S__21397508 S__21397512 S__21397531 S__21397535

มิ.ย.
04

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านหลวง อสม. นักเรียน แกนนำองค์กรชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีนายธนพงศ์  บุญเรือง นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกอบด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในโรงเรียน สถานศึกษาและทุกชุมชน การแจกทรายอะเบท และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก  5ป. 1ข. 3ร. เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  หลัก 5ป. คือ 1.ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด 2.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุกๆ 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด 5.ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยและลงมือทำทันทีและ 1 ข. คือ ขัดล้างไข่ยุงที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เพื่อกำจัดไข่ ยุงลายที่ติดอยู่กับขอบภาชนะ 3ร.(โรงเรือน:บ้านพักอาศัย,โรงพยาบาล, โรงเรียน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 350 คน

IMG_1205[1] IMG_1224[1] IMG_1203[1] IMG_1231[1] IMG_1229[1] IMG_1251[1] IMG_1252[1] IMG_1256[1] IMG_1259[1] IMG_1262[1] IMG_1260[1] IMG_1261[1]

พ.ค.
20

วันนี้ เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวงและอำเภอบ้านหลวง บูรณาการทำงานร่วมกันในการจัดประชุมชุดปฏิบัติการระดับตำบลและ อสม.ในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เพื่อทบทวนระบบติดตามผู้ป่วยในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ อสม. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองติดยาและฟฤติกรรมของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสามารถประยุกต์ใช้ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชนได้IMG_1106[1]IMG_1112[1]IMG_1109[1]IMG_1107[1]

พ.ค.
14

วันที่  12  พฤษภาคม  2558 เวลา 8.00 น. จังหวัดน่านจัดกิจกรรมตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ครั้งที่  7 / 2558 ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดบริการประชาชนตามจุดต่างๆ และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวง และโรงพยาบาลน่าน จัดบริการตรวจรักษา บริการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด บริการแพทย์แผนไทย และบริการน้ำสมุนไพรฟรี โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาทั้งหมด 138 คน ผู้รับบริการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างทั้งหมด 38  คน และผู้รับบริการแพทย์แผนไทยท้ังหมด 20 คน ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

11227083_1075904935771101_905977009_o

พ.ค.
14

วันที่  11  พฤษภาคม  2558  รศ.ดร.จุฑามาศ  สัตยวัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมคณะวิจัย จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมพบปะ เพื่อชึ้แจงความก้าวหน้าและการบรรยายให้ความรู้ คืนข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันฯ ในการดำเนินงานโครงการระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เกษตรอำเภอ และประธาน อสม.เข้าร่วมรับฟัง จำนวน  40  คน

1454728_10200461178970161_8011766616218218484_n 10995283_10200461178370146_4883657083240555931_n 11062117_10200461181010212_2508006664327842857_n 11062117_10200461182090239_5236347850896729039_n 11164643_10200461180050188_4751136234815745392_n 11174783_10200461179770181_8232835780651229976_n 11226910_10200461180490199_8025076588406919190_n 11246468_10200461178130140_4545890324882012495_n 11252004_10200461178610152_3253574358902939205_n

เม.ย.
17

11137084_402266003290993_103741542_n 11134313_402266166624310_1300214333_n 11104042_402266029957657_87622600_nรพสต.บ้านฟ้า ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ของทีมหมอประจำบ้านให้กับกลุ่ม อสม.เพื่อให้กลุ่ม อสม.นำไปขยายผลในพื้นที่ละแวกรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมีการนัดหมายประชุมชีแจงแก่ทุกครัวเรือน และผู้นำชุมชน

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta