Archive for the ‘ข่าวสาร’ Category

มิ.ย.
11

EB 25 ข้อ 7  EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน EB 25 ข้อ 3.1 หนังสือเชิญประชุม EB 25 ข้อ 5 EB 25 ข้อ2.1 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ EB 25 ข้อ2.2 EB25 ข้อ1 EB25 ข้อ 3 EB25 ข้อ 6 บันทึกอนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ฯ EB25ข้อ 4.1       EB 25 ข้อ 1 บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน           EB 25 ข้อ 5รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2      EB25 ข้อ 6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta