Archive for the ‘ข่าวสาร’ Category

มี.ค.
19

EB 17 ข้อ2(2.1) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง        EB 17 ข้อ2(2.2) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง      EB 17 ข้อ2(2.3) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.4) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.5) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.6) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.7) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน หน.กลุ่มงาน หน.งาน และ จนท. EB17 ข้อ 5 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ 63 EB17 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร EB17 ข้อ4 รายงานผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta