Tarikanan's page

ก.ค.
13

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านหลวง จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยมี นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ, ตชด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพ มีผู้มารับบริการรักษาพยาบาล ทั้งหมด 26 รายพอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0003 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0005 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0010 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0011 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0013 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0014 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0016 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0020 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0022 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0024 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0025 พอสว_0.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0027ษาพยาบาล ทั้งหมด 26 ราย

มิ.ย.
27

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางสาวพิชญา  อายุยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าคาหลวง แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ในฐานะกรรมการที่ปรึกษากองทุนฯ เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินโครงการประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง

35956 35957 35976 35977

มิ.ย.
27

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. อำเภอบ้านหลวง จัดงานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดยนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีส่วนราชการทุกส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง ทั้งนี้ในส่วนสาธารณสุข นำโดยนายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง นพ.กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการ รพ.บ้านหลวง นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม นักเรียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วย 3ก ไม่ให้ยุงกัด ไม่ให้ยุงเกิด มาตรการ 3เก็บ โดยเดินรณรงค์จากปั๊ม ปตท. – หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง

S__10051589 S__10051590 S__10051591 S__10051592 S__10051593 S__10051594 S__10051595 S__10051596 S__10051597 S__10051598 S__10051599 S__10051600 S__10051601 S__10051602 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0001 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0002 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0003 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0004 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0005 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0006 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0007 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0008 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0009 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0010 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0011 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0012 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0013 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0014 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0015 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0016 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0017 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0018 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0019 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0020 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0021 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0022 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0023 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0024 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0025 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0026 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0027 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0028 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0029 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0030 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0031 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0032 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0033 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0034 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0035 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0036 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0037 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0038 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0039 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0040 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0041 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0042 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0043 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0044 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0045 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0046 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0047 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0048 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0049 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0050 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0051 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0052 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0053 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0054 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0055 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0056 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0057 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0058 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0059 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0060 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0061 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0062 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0063 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0064 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0065 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0066 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0067 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0068 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0069 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0070 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0071 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0072 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0073 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0074 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0075 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0076 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0077 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0078 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0079 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0080 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0081 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0082 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0083 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0084 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0085 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0086 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0087 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0088 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0089 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0090 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0091 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0092 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0093 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0094 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0095 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0096 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0097 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0098 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0099 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0100 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0101 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0102 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0103 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0104 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0105 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0106 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0107 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0108 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0109 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0110 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0111 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0112 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0113 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0114 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0115 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0116 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0117 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0118 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0119 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0120 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0121 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0122 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0123 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0124 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0125 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0126 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0127 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0128 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0129 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0130 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0131 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0132 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0133 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0134 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0135 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0136 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0137 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0138 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0139 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0140 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0141 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0142 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0143 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0144 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0145 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0146 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0147 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0148 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0149 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0150 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0151 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0152 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0153 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0154 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0155 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0156 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0157 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0158 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0159 วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๗_0160

มิ.ย.
27

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) พร้อมด้วยนายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เลขาฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่2/2561 วาระเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก นอกจากคณะกรรมการ พชอ แล้วผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม นายก/ปลัด อบต เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

S__52994161 S__52994162 S__52994163 S__52994164

มิ.ย.
19

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เวลา 13.30 น. ทีม SRRT อำเภอบ้านหลวง นำโดย นายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ/ตำบล ชี้แจงสถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออกระดับประเทศ/จังหวัด/อำเภอบ้านหลวง ถ่ายทอดมาตรการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีปกติ และกรณีพบการระบาดและเตรียมความพร้อมประชุมภาคีเครือข่ายต่อไป

ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0010 ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0007 ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0005

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta