Tarikanan's page

มี.ค.
19

EB 17 ข้อ2(2.1) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง        EB 17 ข้อ2(2.2) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง      EB 17 ข้อ2(2.3) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.4) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.5) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.6) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 17 ข้อ2(2.7) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน หน.กลุ่มงาน หน.งาน และ จนท. EB17 ข้อ 5 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ 63 EB17 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร EB17 ข้อ4 รายงานผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

มี.ค.
19

EB 16 ข้อ  5.1.1EB 16 ข้อ  5.1.2EB 16 ข้อ 5.1.3  EB 16 ข้อ 5.1.4   16.ข้อ7บันทึกข้อความรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน   EB16   EB16 ข้อ 3คู่มือร้องเรียน      EB16 ข้อ 4 กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์                 EB16 ข้อ 5 หนังสือราชการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน      EB16 ข้อ1มีคำสั่งมอบหมายงานหรือเจ้าหน้าที่มีหน้า EB16 ข้อ2มีคำสั่งมอบหมายงานหรือเจ้าหน้าที่มีหน้า       EBข้อ 16 ข้อ 8 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์EB 16 ข้อ 5.1EB 16 ข้อ 5.2EB 16 ข้อ 5.4EB 16 ข้อ 5.5EB16 ข้อ 5.3คู่มือการจัดการร้องเรียนฯ

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta