Tarikanan's page

มิ.ย.
02


🗓️วันที่ 1 มิถุนายน 2564
🕓เวลา 15.45 น.

นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ออกร่วมประเมินและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ของโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะกรรมการติดตามประเมินผลของ สพม.น่าน ในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบ้านหลวงเป็นวันแรก มีนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีนักเรียนที่ต้องกักตัว 14 วันจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 5 คน ครู 1 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

พ.ค.
20

🗓️ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
(2 and half)เวลา 15.00 น.
📌 นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ชี้แจงซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ ทีม อสม. เขต รพสต.บ้านนาวี ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี
(Megaphone)เพื่อให้ อสม. มีความเข้าใจก่อนออกสำรวจ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สูงอายุ/กลุ่ม7โรคเรื้อรัง)รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป