มิ.ย.
27

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางสาวพิชญา  อายุยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าคาหลวง แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ในฐานะกรรมการที่ปรึกษากองทุนฯ เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินโครงการประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง

35956 35957 35976 35977

Add reply