ข่าวสาร

🗓️ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
(2 and half)เวลา 15.00 น.
📌 นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ชี้แจงซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ ทีม อสม. เขต รพสต.บ้านนาวี ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี
(Megaphone)เพื่อให้ อสม. มีความเข้าใจก่อนออกสำรวจ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สูงอายุ/กลุ่ม7โรคเรื้อรัง)รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ข่าวสาร

Comments are closed.